โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน

โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 10.30 น. เป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ที่มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือ “Work from Home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมถ่ายภาพสถานที่ทำงานและโพสต์แชร์ใน Facebook ชมรมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมระบุ Caption โดยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
  2. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิค วิธีการในการทำงาน Work From Home ของบุคลากร” โดยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
  3. สรุปการทำงาน Work From Home ของฝ่ายต่าง ๆ โดยหัวหน้าฝ่าย

ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 54 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.08

Leave A Reply

Your email address will not be published.