วิธีแก้ปัญหาการใช้คำสั่ง TRIM ในฐานข้อมูล ไม่สามารถลบช่องว่างออกไปได้

ปัญหา
ปัญหาเกิดจากการนำข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ excel เข้าฐานข้อมูล แล้วพบว่า มีช่องว่างข้างหน้าข้อมูล (ตัวอย่างข้อมูลในคอลัมน์ SEQ_ID)

เมื่อเห็นว่ามีช่องว่างข้างหน้าข้อมูลจึงใช้คำสั่ง UPDATE tablename SET SEQ_ID = TRIM(SEQ_ID) ผลที่ได้คือ ไม่สามารถลบช่องว่างออกไปได้

วิธีการหาสาเหตุ
หาสาเหตุโดยการคัดลอกข้อมูลไปวางในโปรแกรม Notepad++ ทำให้พบว่า มีตัวอักขระอยู่แต่ไม่แสดงผลบนหน้าจอของโปรแกรม Navicat ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คำสั่ง TRIM ลบออกไปได้

วิธีแก้ปัญหา
1. เปิดไฟล์ excel แล้ว copy ในส่วนช่องว่าง

2. แล้วเปิด Find and Replace แล้ววางช่องว่างที่ได้ copy มา ที่ Find what

3. คลิกที่ Replace All จะทำให้ช่องว่างนั้นหายไป

4. Save ไฟล์ excel แล้วนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล