การจัดการข้อมูลในบทบาทผู้ดูแลระบบ MOOC

          ระบบจัดการการเรียนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) จะมีระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคือส่วนด้านหน้ารายวิชาออนไลน์ (LMS) ที่ใช้ในการทำหน้าที่ติดต่อกับผู้เรียน ให้บริการเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน หรือรวบรวมสรุปข้อมูลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่วนที่ 2 คือส่วนที่ดูด้านหลังรายวิชาออนไลน์ (CMS) สำหรับอาจารย์และผู้พัฒนา ใช้ในการพัฒนารายวิชา สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และส่วนที่ 3 คือส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ

          ระบบจัดการการเรียนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ที่ให้บริการประกอบด้วย
    • ICT MOOC ใช้เผยแพร่วิดีโอการอบรม รายวิชาของสำนักคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาของมหาวิทยาลัย
    • BUU MOOC ใช้เผยแพร่รายวิชาของมหาวิทยาลัย
          นอกจากนี้หากยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาและยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ให้ไปดำเนินการที่

          สำหรับส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดูแลระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ เข้าใช้งานได้ที่ http://{your_URL}/admin  ในสวนนี้ผู้ดูแลระบบจะใช้ในการบริหารจัดการระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าระบบต่าง ๆ การจัดการผู้ใช้งาน การเปิดปิดฟังก์ชั่นการใช้งาน การตรวจสอบ Certificate เป็นต้น

          สำหรับการจัดการต่าง ๆ ทำได้โดยคลิกหัวข้อที่ต้องการจัดการ เช่น ต้องการดูข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด คลิกที่ AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION -> Users

            ระบบก็จะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดขึ้นมา

              ต้องการดูข้อมูลผู้ได้รับ Certificate ทั้งหมด คลิกที่ CERTIFICATES -> Generated certificates

              ระบบก็จะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับ Certificate ขึ้นมาให้

              หากมีรายวิชาที่สร้างใหม่ และต้องการเปิดการได้รับ Certificate ของรายวิชานั้น ให้ดูในส่วนของ COURSE MODES -> Course modes

              แล้วดูว่ามีรายวิชานั้น หรือยัง ถ้ายังไม่มีให้คลิกที่ ADD COURSE MODE

              จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรายวิชาที่ต้องการออก Certificate ได้

              เลือก Mode -> Honor

              ตั้งชื่อ Display Name -> Honor Certificate แล้วคลิก Save

              หากต้องการดูสถานะของรายวิชาที่เปิดใช้งาน ว่าสร้างเมื่อไหร่ เริ่มเรียนเมื่อไหร่ สิ้นสุดเมื่อไหร่ ให้ดูในส่วนของ COURSE OVERVIEWS -> Course overviews

              ระบบจะแสดงข้อมูลรายวิชาทั้งหมดมาให้

Leave A Reply

Your email address will not be published.