ระบบสำรองข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่ายแบบอัตโนมัติ

๑.      ภาระงานที่รับผิดชอบ

๑.๑ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือดูแลการให้บริการเครื่องแม่ข่ายกลุ่ม Cluster/Blade Server ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๒ ตรวจสอบ, ดูแลเฝ้าระวัง (monitoring) และแก้ไขปัญหา การให้บริการของเครื่องแม่ข่าย (ดูแลเครื่องแม่ข่ายให้ Available time อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด)

๑.๓ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือให้บริการ Campus License สำหรับนิสิตและบุคลากร

๑.๔ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือดูแลการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

๑.๕ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือดูแลการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

๑.๖ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือดูแลการให้บริการระบบบัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

๑.๗ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือดูแลระบบบริการสำหรับ Windows Update ภายในมหาวิทยาลัย

๑.๘ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือดูแลระบบจัดเก็บ Log และ Central Log ของมหาวิทยาลัย

๒.      การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นำเสนอ”

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

 

๓.      วัตถุประสงค์

๓.๑.  เพื่อลดขั้นตอนในการสำรองข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่าย

๓.๒.  มีระบบบริหารจัดการของอุปกรณ์เครือข่าย

 

๔.      บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็น บอกแนวทางการดำเนินการ วิธีการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)

            ระบบสำรองข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่ายแบบอัตโนมัติเป็นระบบที่บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย แล้วตัวระบบจะทำการดึงการตั้งค่าของตัวอุปกรณ์เครือข่ายโดยอัตโนมัติมาเก็บไว้ ทางฝ่ายโครงสร้างสามารถที่จะเข้าระบบเพื่อไปดาวน์โหลดการตั้งค่ามาใช้งานได้ในกรณ์ที่อุปกรณ์มีปัญหา โดยขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

๔.๑ การเข้าสู่ระบบ

๔.๑.๑ เปิดเบาเซอร์แล้วใส่ URL : https://nwbackup.buu.ac.th/

๔.๑.๒ กรอกบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

๔.๒ การเพิ่มอุปกรณ์เครือข่าย

๔.๒.๑ ไปที่เมนู Inventory

 

๔.๒.๒ กรอก IP Address และเลือกยี่ห้อของอุปกรณ์เครือข่าย แล้วทำการกดปุ่มบันทึก

๔.๓ การลบอุปกรณ์เครือข่าย

๔.๓.๑ ไปที่เมนู Inventory

๔.๓.๒ ทำการเลือกอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการลบและกดปุ่ม

๔.๓.๓ หลังจากกดแล้วจะปรากฏหน้าต่างยืนยันให้กดปุ่ม OK

๔.๔ การแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย

๔.๔.๑ ไปที่เมนู Inventory

๔.๔.๒ ทำการเลือกอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการลบและกดปุ่ม

๔.๔.๓ ให้ทำการเลือกรายการอุปกรณ์แล้วกดปุ่มอัพเดท

๔.๕ การดาวน์โหลดการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายที่สำรองไว้

๔.๕.๑ ไปที่เมนู Inventory แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการดาวน์โหลด

๔.๕.๒ เลือกวันที่ต้องการแล้วกดปุ่ม

 ๔.๖ การดูรายงานผลการสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย

๔.๖.๑ ไปที่เมนู Dashboard โดยระบบจะแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้

๕.      ประโยชน์ที่ได้รับ

๕.๑ ช่วยลดภาระงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายในการสำรองข้อมูลระบบเครือข่าย

๕.๒ มีระบบบริหารจัดการที่ง่ายต่อการใช้งาน

๕.๓ ระบบจะทำการสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายทุกวันอาทิตย์โดยอัตโนมัต

Leave A Reply

Your email address will not be published.