เริ่มต้นที่ถูกต้องของการตั้งค่า Backlog ใน Azure Board เพื่อการวางแผนให้สำเร็จ

         Azure Boards จัดเป็นส่วนหนึ่งของ Azure DevOps Services ซึ่งเป็นเซตของเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มของ Microsoft Azure และ Azure Boards จะเน้นไปที่การจัดการโปรเจคและงานต่าง ๆ ในโปรเจคด้วยวิธีการที่มีลักษณะคล้ายกับ Kanban boards

Azure Boards มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • Work Items สามารถสร้างงานต่าง ๆ เป็นหน่วยงาน เช่น เรื่องที่ต้องทำ (Tasks) ปัญหา (Bugs) หรือความต้องการ (User Stories). ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังโค้ด การทดสอบ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  • Boards สามารถจัดแสดงงานเป็นคอลัมน์ เพื่อมองเห็นภาพรวมของสถานะการทำงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนสถานะงานได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
  • Backlogs ช่วยในการจัดการรายการงานที่ยังไม่เริ่มต้นการทำ แบ่งตามลำดับความสำคัญ และช่วยในการประมาณการ Sprint หรือ Iteration ง่ายขึ้น
  • Sprints สามารถจัดการงานตามวงรอบการพัฒนา (Sprint หรือ Iteration) พร้อมกับการมองเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำ งานที่เสร็จแล้ว และงานที่ยังค้างอยู่
การบันทึก Backlogs
  1. เมื่อเปิด project ให้คลิกที่เมนู Backlogs สังเกตใน project จะมีการสร้างรอบการพัฒนาครั้งแรก (Sprint 1) ให้เสมอ ถ้าเพิ่มงานใหม่ (New work item) จะถูกสร้างใน Sprint 1 นี้ทันที ดังนี้ให้ลบ Sprint 1 ออกก่อน

2. คลิกที่ Project settings

3. คลิกที่ Project configuration จากนั้นให้ลบ Sprint 1 ออก

4. หลังจากนั้นคลิกที่ Backlogs  เพื่อเพิ่มงานที่ต้องทำทั้งหมดของ project

5. โดยทำการ คลิกปุ่ม +New Work item จากนั้นจะช่องให้เพิ่มรายการของงาน  พิมพ์ชื่อแล้วให้กด enter

6. ต่อจากนั้นให้คลิกเพื่อ เพิ่มรอบของการทำงานใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม New Sprint

ป้อนข้อมูลชื่อของ sprint วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด จากนั้นกดปุ่ม Create

7. ให้คลิกลากงานที่ทำ ไปวางที่การทำงาน รอบที่ 1 ที่ได้สร้างไว้

สังเกตจะมีจำนวนของงานปรากฏหลังจากลากวางแล้ว ใต้ชื่อรอบที่ 1

เมื่อคลิก ชื่อรอบที่ 1 จะแสดงรายการของงานทั้งหมดที่อยู่ใน sprint นี้ ดังภาพ

การดูภาพรวมของงานใน Backlogs

1. คลิกเมนู Backlogs ดูสถานะของงาน เช่น Doing To Do

2. กรณี ทำงานเสร็จและย้ายไปคอลัมน์ Done เมื่อกลับไปหน้า Backlogs จะไม่ปรากฏงานที่อยู่ในคอลัมน์ Done

3. คลิกหน้า Backlogs จะแสดงงานทั้งหมดที่ยังดำเนินไม่เสร็จ (งานยังไม่ได้ลากวางที่คอลัมน์ Done)