โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 1

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น. ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้กับวัฒนธรรมองค์กร”
    โดยนายวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
  2. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Network Update”
    โดยนายเจตนันต์ เจือจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Service Mind สู่บริการที่เป็นเลิศ”
    โดยนางสาวธริศรา นิธิสุระกุล บุคลากรชำนาญการ และนางสาวสุรีรัตน์ ชมชื่น นักวิชาการศึกษา

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.