สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018

เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลงาน CQI (Continuous Quality Improvement) ของส่วนงานเข้าร่วมจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. ระบบกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพา (MyiD) โดยคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์
2. ระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : DMS) โดยคุณอัมพร พงศ์รุจิกร

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.