โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 2

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน
โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง Happy Family ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่
1. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบแก่นิสิตและบุคลากร” โดยคุณสยาม ศรีพั่ว และคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์
2. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการระบบสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร” โดยคุณจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน และคุณอัมพร พงศ์รุจิกร
3. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากร” โดยคุณธริศรา นิธิสุระกุล

Leave A Reply

Your email address will not be published.