โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน

โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง Happy Family ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า จากผู้แทนของทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (CORE VALUES) ของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 4.35 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  • กรณีศึกษา: ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (ภายใน) ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน : นางสาวอัจฉรา จูกลิ่น
  • ระบบบุคลากรรูปแบบใหม่ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน : นายปกรณ์ บุญกังวาน
  • งานมหาวิทยาลัยแห่งความรัก ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน : นายพิสุทธิ์ ยาโน และนางสาวเบญจวรรณ เกื้อกิจ
  • บริการห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน : นางสาวสุรีรัตน์ ชมชื่น
  • กรณีศึกษา : การให้บริการเป็นเลิศ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน : นายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์

Leave A Reply

Your email address will not be published.