โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน

โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น. ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “นโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
    โดยอาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
  2. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภาพรวมฟังก์ชันการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
    โดยนางสาวอัมพร พงศ์รุจิกร และนางสาวอัจฉรา จูกลิ่น
  1. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การใช้งานและการมอบหมายงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
    โดยนายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ และนายสยาม ศรีพั่ว

Leave A Reply

Your email address will not be published.