กิจกรรมด้านการจัดการความรู้

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมพ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (KB) ซึ่งมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนคือ “การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality …

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 10.30 น. เป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ที่มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือ “Work from Home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” …

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น. ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “นโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” โดยอาจารย์วิทวัส …

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง Happy Family ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า จากผู้แทนของทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (CORE …

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 2

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง Happy Family ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ …

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018

เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลงาน CQI (Continuous Quality Improvement) ของส่วนงานเข้าร่วมจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ระบบกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพา (MyiD) โดยคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ 2. ระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : …

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 1

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น. ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้กับวัฒนธรรมองค์กร” โดยนายวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง …