สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

ฝ่ายพัฒนาระบบ

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการวิชาการ