การจัดการความรู้

8 ข้อแนะนำในการทำสไลด์ให้ดูดีเป็นมืออาชีพ

ข้อแนะนำในการทำสไลด์ให้ดูดีเป็นมืออาชีพ 1. อย่าใส่ทุกคำที่จะพูดลงในสไลด์ 2. ตรวจคำผิด 3.หลีกเลี่ยงการใช้งาน Bullet 4. ชุดสี...

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า

Explicit Knowledge เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า” โดย นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม ฝ่ายบริการวิชาการ  ...

การส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Microsoft Word ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook

Explicit Knowledge เรื่อง “การส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Microsoft Word ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook”...

การดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย

การดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย จัดทำโดย…นางสาวสุรีรัตน์ ชมชื่น ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการวิชาการมีหน้าที่ในการให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านไอซีทีให้แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน...

การสำรองข้อมูลระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BUU LMS)

องค์ประกอบระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BUU LMS) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System : LMS)...

แนวทางการจัดการฝึกอบรมออนไลน์

บทวิเคราะห์แนวทางการจัดการฝึกอบรมออนไลน์  ผู้จัดทำได้วิเคราะห์แนวทางการจัดการฝึกอบรมออนไลน์จากผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “4G กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ ๑” ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ ๑๖...

การบันทึกและปรับแต่งเสียงบรรยายให้ได้คุณภาพ เพื่อใช้ประกอบในงาน Video

ในการผลิต Clip Video ซึ่งจัดเป็นสื่อประเภท Multi Media ที่มีการใช้ทั้งภาพและเสียงในการสื่อความหมาย เพื่อให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ผู้ผลิตสื่อได้ตั้งไว้นั้น ผู้ชมจะเกิดการรับรู้เนื้อหาที่สื่อสารได้อย่างชัดเจน...

การตรวจสอบเอกสารในการจัดโครงการอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ

การตรวจสอบเอกสารในการจัดโครงการอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ จัดทำโดย…นางสาวอมรรัตน์ มากบดี หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์        ...

การสร้างต้นแบบระบบ (prototype) ฉบับเร่งด่วน

Explicit Knowledge เรื่อง “การสร้างต้นแบบระบบ (prototype) ฉบับเร่งด่วน” จัดทำโดย  นางสาวกิตินันท์ หุ่นดี ฝ่ายพัฒนาระบบ ที่มา/ประเด็นปัญหา...

การตรวจสอบเอกสารในการจัดโครงการอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ

การตรวจสอบเอกสารในการจัดโครงการอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ โดย นางสาวอมรรัตน์ มากบดี หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์   ในการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ ภารกิจหลักที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต...

องค์ความรู้จากเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)

ภาระงานที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน วิเคราะห์ ดำเนินงานการขอปรับแผน...

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรมที่มีค่าลงทะเบียนในสำนักคอมพิวเตอร์สำหรับยุค New Normal

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีการพบจำนวนผู้ติดเชื้อต่อเนื่องในอัตราที่สูงและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ การเดินทางมาปฏิบัติงาน รวมถึงการประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่มีการร่วมกลุ่มกันจำนวนมาก...