ระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : DMS)

ผู้นำเสนอ  นางสาวอัมพร พงศ์รุจิกร

ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : DMS)
เจ้าของผลงาน นางสาวอัมพร พงศ์รุจิกร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ที่มาของปัญหา และการพัฒนา

 ฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจะมีการกำกับดูแลและรับปัญหาการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยจะใช้โทรศัพท์เป็นหลัก ซึ่งข้อผิดพลาดหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการทดสอบโปรแกรมอย่างดีแล้ว ก็คือข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เกิดจากปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่องแม่ข่ายหยุดให้บริการ

ดังนั้นฝ่ายพัฒนาระบบจึงได้ปรับปรุงกระบวนการดูแลระบบสารสนเทศใหม่ โดยพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : DMS) เพื่อตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูล (Database Server) โดยจะทำการสุ่มเวลาตรวจสอบทุก ๓ นาที

ลักษณะของผลงาน
เป็นการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลระบบทันที เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เข้ามาแจ้งหรือสอบถาม และในขณะเดียวกันโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่แสดงข้อความให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าขณะนี้ผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นได้ก่อนโดยไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ดูแลระบบ

ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานระบบพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เห็นข้อความแจ้งเตือนที่หน้าระบบสารสนเทศแล้วจะไม่โทรหาผู้ดูแลระบบ ทำให้สรุปได้ว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้จำนวนการโทรศัพท์แจ้งปัญหาลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังนี้
๑. สามารถลดระยะเวลาและกระบวนการติดต่อประสานงานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบได้
๒. ผู้ดูแลระบบได้รับทราบปัญหาอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
๓. นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการของสำนักคอมพิวเตอร์

ความภาคภูมิใจ (ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
สามารถสร้างกระบวนการสนับสนุนผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการติดต่อประสานงานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบได้ ผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ปัญหาได้ก่อนผู้ใช้ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คืออะไร)
ผู้บริหารสนับสนุนให้นำระบบ DMS นี้ ไปใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ ทั้งหมดที่สำนักคอมพิวเตอร์ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้กระบวนการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

เอกสารบทความ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *