การดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย

การดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย

จัดทำโดย…นางสาวสุรีรัตน์ ชมชื่น ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริการวิชาการมีหน้าที่ในการให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านไอซีทีให้แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ตลอดจนให้บริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาด้านไอซีทีในโครงการขนาดใหญ่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และให้บริการสถานที่สำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งทั้งการจัดฝึกอบรมหรือการขอใช้ห้องปฎิบัติการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา นั้น จะสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ ทั้งห้องปฎิบัติการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ต้องมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ โดยฝ่ายบริการวิชาการมีนโยบายในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งผู้ที่มาดูแลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย จะต้องทราบขั้นตอน วิธีการ และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ซึ่งจากการให้บริการที่ผ่านมานั้น ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้บริการ และมีข้อสังเกตและข้อมูลที่ต้องทราบดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายของสำนักคอมพิวเตอร์ จัดเก็บตามระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ https://ict.buu.ac.th โดยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายในปัจจุบันแสดงดังตาราง

ขนาดความจุของห้อง

อัตราค่าตอบแทน (บาท)

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่อหนึ่งวัน ต่อครึ่งวัน ต่อหนึ่งวัน

ต่อครึ่งวัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน 20 คน

4,000

2,000 6,000

3,000

ไม่เกิน 40 คน

6,000

3,000 8,000

4,000

ห้องบรรยาย
ไม่เกิน 20 คน

3,000

1,500 4,000

2,000

ไม่เกิน 60 คน

4,000

2,000 6,000

3,000

ไม่เกิน 120 คน

6,000

3,000 10,000

5,000

2. ขั้นตอนการให้บริการ

          1. ก่อนลูกค้ามาใช้บริการ

เมื่อมีการยืนยันการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย กับลูกค้า โดยทำหนังสือตอบกลับให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการ ผู้ดูแลจะทำการเปิดห้องให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายก่อนการใช้ห้อง 1 วัน และสำหรับหน่วยงานที่มีการเตรียมเครื่องและโปรแกรมก่อนวันใช้งานจะประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องตรวจสอบและเตรียมความพร้อมร่วมกับลูกค้า

          2. วันที่ลูกค้ามาใช้บริการ

เมื่อถึงวันที่ลูกค้ามาใช้บริการ ผู้ดูแลห้องจะดำเนินการและตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. เปิดห้องและเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

2. ในกรณีที่เป็นการดูแลห้องในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ที่มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ดูแลห้อง เจ้าหน้าที่จะมอบกุญแจให้ผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อเปิดห้อง

3. ดำเนินการเปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามคู่มือด้านท้ายเอกสาร

4. ในระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการ จะดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการ

5. หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จะประสานงานแจ้งผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบและแก้ไข

6. เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการ จะพิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงินค่าห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่ http://my.ict.buu.ac.th โฟลเดอร์เอกสารส่วนกลาง -> แบบฟอร์มการรับชำระเงินค่าห้อง)

7. พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงินค่าห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังตัวอย่างดังนี้

8. เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว นำเงินที่ลูกค้าชำระและแบบฟอร์มไปให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน

9. เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยแล้ว นำใบเสร็จรับเงินมาถ่ายสำเนา และนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงไปให้กับลูกค้า

10. กรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินลา ให้ติดต่อคุณเกศแก้ว มนต์วิเศษ เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำแบบฟอร์มการรับชำระเงินค่าห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ลูกค้ากรอกเรียบร้อยแล้วไปให้เจ้าหน้าที่การเงินที่กองคลังฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้

คู่มือการให้บริการห้องบรรยาย

Leave A Reply

Your email address will not be published.