executive4

ยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

“ความรู้ ความเชี่ยวชาญในตัวเราจะเพิ่มขึ้น เมื่อเราได้แบ่งปันความรู้นั้นให้แก่ผู้อื่น”

executive6

สยาม ศรีพั่ว

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ​​

“ถ้า Knowledge คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขององค์กร, KM ก็คือแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้องค์กร”

executive1

วิทวัส พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการ

“ความรู้เพิ่มได้ด้วยการแบ่งปันไม่ใช่แค่การบันทึก
การจัดการความรู้จะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่ตระหนักว่าจะสร้างและใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร”

executive3

เกศแก้ว มนต์วิเศษ

เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์

“การจัดการความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการกระทำที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน”

executive7

จักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

“การได้แบ่งปันความรู้ให้แก่กัน เป็นเหมือนการได้ต่อยอดความรู้ ทั้งผู้ให้และผู้รับ”

executive5

อมรรัตน์ มากบดี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างได้ด้วยการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งแชร์ยิ่งเพิ่ม”

Best Practice

Activities

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ...
อ่านต่อ

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ...
อ่านต่อ

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ...
อ่านต่อ