โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน

โดยได้จัดกิจกรรม “Morning Story” ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมพ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (KB) ซึ่งมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนคือ “การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 47 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.87

Leave A Reply

Your email address will not be published.