องค์ความรู้จากเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)

ภาระงานที่รับผิดชอบ

  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
  • กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
  • วิเคราะห์ ดำเนินงานการขอปรับแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  • การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • การวางแผนอัตรากำลังคน การขอกรอบกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง
  • การโอนเงินระหว่างหมวด

และงานที่ได้รับมอบหมาย คืองานด้านการจัดทำระบบ ISO ของสำนักคอมพิวเตอร์ และงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์

ซึ่งในกระบวนการจัดทำ KM ของงานนโยบายและแผน เลือกการนำเครื่องมือ KM มาใช้ ในหัวข้อของการจัดทำเล่ม SAR ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้เครื่องมือ องค์ความรู้จากเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  เพราะในการจัดทำเล่มให้สำเร็จลุล่วงลงได้ดี ต้องใช้องค์ความรู้จากหลายส่วนมาประกอบในแต่ละหมวดของเล่มตามเกณฑ์การประเมิน EdPEx

  • การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเสนอ

ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำเล่ม จะได้รับข้อมูลที่สามารถนำมาต่อยอดในการจัดทำได้ โดยสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และชัดเจน ตรงกับความต้องการ

  • วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่นำเสนอ)

ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว เช่น การหาค้นข้อมูลจากเพื่อน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาถ่ายทอดใส่ในผลการดำเนินงานของเล่ม SAR ได้ทันเวลากับความต้องการข้อมูล

  • บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็น บอกแนวทางการดำเนินการ วิธีการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)

การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในฝ่าย คือข้อมูลสถิติต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากงานบุคคล ข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงิน ซึ่งมีความจำเป็นในการจัดทำข้อมูลเล่ม SAR ประจำปี มาผสมผสานจัดทำข้อมูลในการจัดทำตามเกณฑ์ TQA ซึ่งการรวบรวมความรู้ที่ได้และจากการถ่ายทอดของงานบุคคลและงานการเงิน เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการสร้างผลลัพธ์ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้

  • ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นำเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน)

นำความรู้ที่ได้รับ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับในแง่มุมต่างๆ ของการทำงานจากการจัดการความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาปรับให้เข้ากับการทำงานในแง่มุมต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน และความต้องการขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนกันระหว่างกลุ่มงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในสำนักงานผู้อำนวยการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.