การตรวจเช็คแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Battery Bar

การตรวจเช็คแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Battery Bar

ในการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการนั้น ขั้นตอนของการตรวจสอบแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไม่สามารถเก็บไฟไว้ได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการได้ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการจะต้องตรวจสอบดูแลทำการตรวจเช็คเครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทุกครั้งหลังมีการใช้งานอบรมและมีรอบของการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีปัญหาเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งในการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นั้น ในขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ซึ่งใช้วิธีการ ดังนี้

     1. ไปที่ช่องค้นหา Windows 10 แล้วพิมพ์คำว่า PowerShell

     2. แล้วเลือกไปที่ windows PowerShell app

     3. แล้วเลือกไปที่ Run as Administrator

      4. โปรแกรมจะเปิดขึ้นมา จากนั้นพิมพ์คำสั่ง powercfg /batteryreport /output “C:\battery-report.html” แล้วกด Enter

      5. จากนั้นจะปรากฏผลลัพธ์ ว่า Battery life report saved to file path C:\battery-report.html. ดังรูป

     6. จะได้ไฟล์รายงานผลแบตเตอรี่ notebook สร้างไว้ที่ไดร์ C ดังรูป

     7. จากนั้นเปิดไฟล์ battery-report จะได้รายงานผลแบตเตอรี่ ซึ่งหลัก ๆ มี ๓ จุดที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้

     8. สรุปได้ว่า เราสามารถตรวจสอบความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้

     โดยการทำงานในรูปแบบนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งโดยเฉลี่ย ๑ เครื่อง จะใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ในการทำงาน ในห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง จะใช้เวลาเฉลี่ย ๑,๒๐๐ นาที หรือเกือบ ๑ วัน ทำให้เสียเวลา

     เจ้าหน้าดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงได้ศึกษาวิธีการ ตรวจเช็คแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Battery Bar โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจเช็คแบตเตอรี่ของเครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ตรวจเช็คแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Battery Bar มีการตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมในการดำเนินงานดังนี้

     1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Battery Bar

     2. ติดตั้งโปรแกรม Battery Bar บนเครื่องคอมพิวเตอร์

     3. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดู ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ ดังรูปหมายเลข 8

    4. แสดงรูปเปรียบเทียบสถานะแบตเตอรี่ วิธิเดิม (พิมพ์คำสั่ง) และ วิธีใหม่ (โปรแกรม Battery Bar)

     ซึ่งจากการทำตามขั้นตอนที่ได้สรุปไว้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Battery Bar ในห้องปฏิบัติการที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมาก ทำให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงอย่างชัดเจน โดยคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องใช้เวลาเพียง ๓ นาที เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง ๔๐ เครื่อง จะใช้เวลาเพียง ๑๒๐ นาที  หรือประมาณ ๒ ชั่วโมงเท่านั้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.