หลักการ 12 ข้อที่อยู่เบื้องหลังคำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์

ผมได้ไปอ่าน คำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ ที่เว็บ https://agilemanifesto.org/iso/th/manifesto.html สรุปได้ว่า Agile Manifesto นั้น มีเป้าหมายในการปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทีมงาน รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้โครงการสามารถปรับตัวตามความต้องการใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงในทันที

นอกจากนี้ยังมี หลักการ 12 ข้อที่อยู่เบื้องหลังคำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการนำ Agile มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ Agile Manifesto ดังนี้

 1. ความสำคัญสูงสุดของพวกเราคือความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการส่งมอบซอฟท์แวร์ที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง
 2. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าแม้ในช่วงท้ายของการพัฒนา เพราะอไจล์สามารถแปรเอาความเปลี่ยนแปลง มาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า
 3. ส่งมอบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริงอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นทุกสองถึงสามสัปดาห์หรือทุกสองถึงสามเดือน โดยควรทำให้ระยะเวลาระหว่างการส่งมอบนั้นสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 4. ตัวแทนจากฝ่ายธุรกิจและนักพัฒนาจะต้องทำงานร่วมกันเป็นประจำทุกวันตลอดโครงการ
 5. ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกโครงการเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายของโครงการร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อม และให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการและให้ความไว้วางใจแก่พวกเขาในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น
 6. วิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ไปสู่ทีมพัฒนาและภายในทีมพัฒนาเองคือการพูดคุยแบบซึ่งหน้า
 7. ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นตัวหลักในการวัดความก้าวหน้าของโครงการ
 8. กระบวนการอไจล์สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน กล่าวคือผู้สนับสนุนนักพัฒนา และตัวแทนผู้ใช้ควรจะสามารถรักษาอัตราเร็วในการทำงานร่วมกันให้คงที่ได้ตลอดไป
 9. การใส่ใจในความเป็นเลิศทางเทคนิคและงานออกแบบที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเป็นอไจล์
 10. ความเรียบง่าย หรือศิลปะในการทำงานอย่างพอเพียง นั้นสำคัญยิ่ง
 11. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการของลูกค้า และงานออกแบบที่ดีที่สุด เกิดจากทีมที่บริหารจัดการตัวเองได้
 12. ทุกช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำ ทีมจะต้องย้อนกลับไปตรองดูสิ่งที่ผ่านมา เพื่อหาทางที่จะพัฒนาความมีประสิทธิผลของทีม แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม

ลองอะไรต่ออีกนิด

ทีนี้ ผมลองให้ ChatGPT ช่วยบอก 12 หลักการของ Agile ให้หน่อย ผลที่ได้ก็ออกมาแบบนี้

 1. การมุ่งหมายให้ความพึงพอใจลูกค้าโดยการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว
 2. การยินดีรับรู้ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าในระหว่างพัฒนา นำความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จของลูกค้า
 3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงภายในระยะเวลาสั้นๆ และอย่างต่อเนื่อง
 4. การทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
 5. การสร้างโครงการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยความคิดริเริ่มและความคล่องตัวของบุคคล
 6. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสื่อสารตัวต่อตัว
 7. ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้เป็นเครื่องวัดความคืบหน้าที่ดีที่สุด
 8. ความสามารถในการรักษาความเร็วของการพัฒนาให้สม่ำเสมอระหว่างระยะเวลาโครงการ
 9. การยอมรับความเป็นเลิศของงานเทคนิคและดีไซน์ที่มีความคล่องตัว
 10. ความเรียบง่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์คือการลดความซับซ้อนของงานให้เหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ
 11. ทีมงานที่ดีที่สุดคือทีมงานที่สามารถปรับปรุงและปรับตัวเอง การทำงานร่วมกันในทีมงานเพื่อค้นหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในทุก ๆ กรณี
 12. การตรวจสอบและปรับปรุงเรื่องการทำงานและสภาพแวดล้อมของทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

แถมยังสรุปให้อีกหน่อยตามนี้

12 หลักการของ Agile เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ทีมงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับความคิดมีนี่คือการใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ของโครงการ เช่น การใช้ Scrum, Kanban, หรือ Extreme Programming (XP) นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในที่สุด

ผมว่าอ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะ

พอได้แนวคิดในการนำไปปรับใช้ในการทำงานนะครับ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ได้ครับ

O]O #12