การตรวจสอบสถานะและการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนแบบเปิด (MOOC) เข้ากับบัญชีกูเกิลมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบสถานะและการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนแบบเปิด(MOOC) เข้ากับบัญชีกูเกิลมหาวิทยาลัย

๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบดูแลและปรับปรุงระบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC)

๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นำเสนอ”

ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ที่ทำงานด้านการดูแลระบบ (Administrator) เพื่อให้สามารถดูแลรักษา ตรวจสอบสถานะบัญชีผู้ใช้งานให้สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชี @go.buu.ac.th ได้

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑. เพื่อรวบรวมความรู้วิธีการในการตรวจสอบสถานะบัญชีผู้ใช้งาน
๓.๒. เพื่อรวมรวมความรู้วิธีการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ @go.buu.ac.th
๓.๓. เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

๔. บทสรุปองค์ความรู้

๔.๑. การตรวจสอบสถานะบัญชีผู้ใช้งาน
          ๔.๑.๑. เข้าสู่ระบบหลังบ้านด้วยบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ URL คือ https://mooc.buu.ac.th/admin


          ๔.๑.๑. เลือกเมนู AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION > Users เพื่อค้นหาบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล หากบัญชีผู้ใช้ถูกสร้างในระบบแล้วจะค้นพบบัญชีปรากฏขึ้นมาในรายการผลลัพธ์ ประกอบด้วย USERNAME, EMAIL ADDRESS, FIRST NAME, LAST NAME, STAFF STATUS

         

 
          ๔.๑.๓. เลือกบัญชีผู้ใช้งานที่ค้นพบเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จะพบข้อมูลดังนี้

          
 
 – ข้อมูล username 
– Personal info แสดงชื่อ นามสกุล มีเมล สามารถแก้ไขได้
– Permissions คือ การกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งาน 3 สถานะ คือ 1.Active กำหนดให้ต้องทำการ activate ก่อนการใช้งานหรือทำเครื่องหมายถูกเพื่อกำหนดสถานะ active
         โดยไม่ต้อง activate ผ่านอีเมล 2.staff status คือกำหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้ดูแลระบบ 3.superuser status กำหนดสิทธิ์ให้สามารถกำหนดค่าทั้งหมดในระบบได้
– Important dates แสดงข้อมูลวันที่เข้าใช้งานในระบบล่าสุด (last login)และวันที่เข้าใช้งานระบบครั้งแรก (date joined)
– USER PROFILE แสดงข้อมูลส่วนตัว 
– Allow certificate กำหนดสิทธิ์ในการรับใบรับรองหลังสำเร็จการศึกษา

– Delete ลบบัญชีผู้ใช้งาน

๔.๒. การเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบการเรียนการสอนแบบเปิดกับบัญชีผู้ใช้ @go.buu.ac.th 

ระบบการเรียนการสอนแบบเปิดกำหนดค่าให้สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ @go.buu.ac.th ด้วยรูปแบบ Single Sign On (SSO) กรณีที่พบปัญหาการเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ @go.buu.ac.th สามารถกำหนดการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบการเรียนการสอนแบบเปิดกับบัญชีผู้ใช้งาน @go.buu.ac.th ดังนี้

๔.๑.๑. เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ 
๔.๑.๒. เลือกเมนู PYTHON SOCIAL AUTH > User social auths
๔.๑.๓. เลือกเมนู Add user social auth เพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชี
๔.๑.๔. กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดค่าบัญชี 
                 – User          คลิกเลือก icon search เพื่อค้นหาบัญชีที่ต้องการเชื่อมโยงกับบัญชี @go.buu.ac.th
                 – Provider  กรอกข้อมูล google-oauth2
                 – Uid          กรอกบัญชีอีเมล เช่น username@go.buu.ac.th
                 – Extra data  ไม่ต้องแก้ไขข้อมูล

 ๔.๑.๕. เลือกเมนู save

          


๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 

บุคลากรในฝ่ายสามารถนำวิธีการไปใช้ปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะบัญชีผู้ใช้งานในระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) และกำหนดค่าการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) กับบัญชีผู้ใช้ @go.buu.ac.th ได้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.