การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ

งานบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบในหน้าที่ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่พักโควต้าสำนักคอมพิวเตอร์ สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน สัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย การขอรับทุนวิจัย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินหัวหน้าฝ่าย การทำข้อตกลงการประเมินสมรรถนะ การเสนอข้อมูลประวัติแต่งตั้งผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ การขอจัดทำบัตรประจำตัว การตรวจสอบรายงานการมาปฏิบัติงาน การลาทุกประเภท การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์การเสนอและเลือกตั้งต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การอบรมปฐมนิเทศของระบบ ISO ตามระเบียบปฏิบัติ จัดทำประกาศ คำสั่ง ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

จากการปฏิบัติงานบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องต้องปรับการดำเนินงานใหม่ เรื่อง การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีบุคลากรที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในสำนักคอมพิวเตอร์ ทำให้กระทบถึงการทำงานในฝ่ายที่บุคลากรขาดไป ซึ่งประกอบตำแหน่งที่ลาออกว่างลง ผู้อำนวยการจึงมอบหมายงานงานบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ดำเนินการทบทวนตำแหน่งที่ว่างของทุกฝ่าย หรือต้องการคนมาทดแทน  ทั้งนี้ งานบุคคล จึงได้ทำนังสือเสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติดำเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายภายในส่วนงาน สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ จำนวน ๒ อัตรา ที่ประสงค์ขอตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ซึ่งการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงาน เรื่อง การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๐๐/๑๒๕๕๘  และตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ ดั้งนี้ ส่งผลให้การทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองที่เคยปฏิบัติอยู่แบบเดิมๆ จะต้องมีกระบวนที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาให้ชัดเจนและถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

๓. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นำเสนอ”

๓.๑ ลูกค้า คือ หัวหน้าฝ่ายได้บุคคลเข้ามาปฏิบัติในตำแหน่งที่มีความรู้ความอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคุณสมบัติที่ต้องการ

.๒ ความคาดหวังของลูกค้า คือ หนังสือการขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขั้นตอนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการได้ถูกต้อง และต้องคำนึงถึงหลักความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่นำเสนอ) 

๔.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนกับบุคลากรในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ไม่ตกขั้นตอนการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยข้อใดข้อหนึ่งไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ ๑๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูราพ ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ ครบถูกต้องตามขั้นตอนการคัดเลือกและสรรหา โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๕. บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็น บอกแนวทางการดำเนินการ วิธีการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)

เมื่องานบุคคล ได้รับหนังสือยื่นขอลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นล่วงหน้าก่อน ๓๐ วัน และงานบุคคลได้ตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักคอมพิวเตอร์จะต้องเกษียณอายุงาน จำนวน ๒ คน จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑)     งานบุคคล ตรวจสอบตำแหน่งอัตราที่ว่างลง และแจ้งให้ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ระยะเวลา ๓๐ วัน

๒)     งานบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายภายในส่วนงาน โดยปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมติเห็นชอบในหลักการให้ส่วนงานและหน่วยงานที่มีความประสงค์จะสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกระหว่างส่วนงานและหน่วยงานก่อน หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ระยะเวลา ๓ วัน

๓)     งานบุคคลจัดทำประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์  ตามระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป

๔)     งานบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลา ๒ วัน

๕)     งานบุคคลจัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการสรรหารและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหิทยาลัย (ภาค ข.) โดยแนบเอกสารได้แก่ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บันทึกขออนุมัติดำเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายภายในส่วนงาน ประกาศรับสมัคร เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อรับโอนย้าย เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป ระยะเวลา ๗ วัน

๖)     งานบุคคลจัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการลงนาม ขอรายชื่อจาก ๓ ส่วนงาน เพื่อเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน  จำนวน ๑ คน ผู้ที่สภาพนักงานเสนอชื่อ จำนวน ๑ คน และผู้แทนกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค จำนวน ๑ คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อ ๑๒ ของประกาศมหวิทยาลัยที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ ระยะเวลา ๓ วัน

๗)     งานบุคคลดำเนินการแจ้งให้ผู้อำนวยการเสนอรายชื่อของส่วนงาน จำนวน ๓ คน เพื่อเป็นกรรมการ พร้อมกับรายชื่อที่ทางส่วนงาน จากข้อ ๖) ส่งมา แนบเอกสารประกอบ เพื่อส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอผู้อำนวยการลงนาม และนำส่งกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป ระยะเวลา ๗ วัน

๘)     งานบุคคลดำเนินการจัดทำร่างประกาศรับสมัครพนักงาน โดยประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะดำเนินการเปิดรับสมัคร และดำเนินการประสานงานไปยังคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายประชุมพิจารณา ร่างประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างต่อไป ระยะเวลา ๗ วัน

๙)     งานบุคคลจัดทำประกาศรับสมัครพนักงาน เสนอผู้อำนวยการลงนาม ตามระยะเวลาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๑๐)  งานบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เสนอผู้อำนวยการลงนาม จากนั้นประกาศลงเว็บไซด์ต่อไป

๑๑)  งานบุคคลและคณะกรรมการฯ สอบคัดเลือกตามประกาศ โดยมีสอบปฏิบัติหรือสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์คะแนนของคณะกรรมการฯ ระยะเวลา ๒ วัน

๑๒)  งานบุคคลจัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือก เสนอผู้อำนวยการ จากนั้นประกาศลงเว็บไซด์ต่อไป ระยะเวลา ๒ วัน

๑๓)  งานบุคคลดำเนินการรับรายงานเพื่อทดลองปฏิบัติงานตามสัญญาระยะที่ ๑ สัญญาทดลองการปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลา ไม่เกิน ๑ ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ที่ ๐๕๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาจ้าง เงื่อนไขการเข้าสู่สัญญาจ้าง และการค้ำประกัน จากนั้นงานบุคคลเสนอผู้อำนวยการลงนามในสัญญา โดยผู้ที่มารายงานตัวจะต้องเขียนสัญญาจ้าง จำนวน ๓ ชุด สัญญาค้ำประกัน จำนวน ๓ ชุด โดยจะต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ค้ำประกันต่อหน้างานบุคคลด้วย ระยะเวลา ๑๐ วัน

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นำเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน)

๖.๑ เพื่อด้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสำนักคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตาม JD (Job description) ต่อไป

 

 

 

*************