การคำนวณจำนวนปี จำนวนเดือนและจำนวนวัน ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับฐานข้อมูล Oracle ด้วยคำสั่ง SQL

ในระบบสารสนเทศจะมีการสร้างฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่านระบบ ซึ่งรูปแบบของการกรอกข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น Text Fields, Text Area, Checkboxes, Radio Buttons, Dropdown List, Date เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ที่จะนำเสนอ คือ การคำนวณจำนวนปี จำนวนเดือนและจำนวนวัน จากรูปแบบของวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับฐานข้อมูล Oracle ด้วยคำสั่ง SQL โดยในบทความจะนำเสนอหน้าเว็บที่ให้เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด และคำสั่ง SQL ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.หน้าเว็บสำหรับเลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงรูปแบบการกรอกข้อมูลแบบวันที่ (Date)

2. การเขียนคำสั่ง SQL เพื่อคำนวนปี เดือน และวัน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอคำสั่ง SQL ที่คำนวนปี เดือนและวัน

3. หลังจากประมวลผลคำสั่ง SQL แล้วจะได้ผลลัพธ์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลลัพธ์หลังจากประมวลผลคำสั่ง SQL

อ้างอิง

https://www.techonthenet.com/oracle/functions/index.php